Студия раннего развития на кыргызском языке
"Шоола"
Абылгазиева Алтынкан Жакыповна
"Шоола" студиянын жетекчиси
Бугунку биз жашап жаткан илимий- техникалык коомдо ар бир жаран татыктуу билим алууга милдеттуу, албетте, бул учун баштапкы билим тепкичи бекем болууга тийиш. Окумуштуулардын пикири, изилдоолору боюнча, баланын уйронуу жондомдулуугу: алгачкы уч жылда 50 пайыз, 13 жашка чейин 30 пайызы, ал эми 20 пайызы 17 жашка чейин онугот. Бул мезгилде адамдын мээсинде окуп уйронууго керек негизги клеткалар калыптанат. Ошондутан, балдарга кичинесинен эле кам коруп, билимдин алгачкы пайдубалын бекемдеп, ан-сезимин онуктуруу менен бирге эле, татыктуу тарбиялоо сунушталат. Демек , балага мектепке чейин билим керек. Баланын мектепке келиши бала учун да, анын ата-энеси учун да ото жооптуу мезгил. Бирок, турмуш далилдеп тургандай бардык эле бала окуу ишмердуулугуно даяр эмес. Балага психологиялык жактан колдоо, даярдоо керек. Психологиялык жактан даярдоо- бул баланын мектепке болгон ынтызарлыгын онуктуруу же психология тили менен айтканда окууга болгон кызыгуусун арттыруу, баамчылдыкка, корогочтукку, ар бир жаны нерсени таанып-билууго уйротуу. Бир нерсени таанып-билуу аркылуу, балада ар кандай суроо пайда болот. Балада канчалык суроо коп болсо, анын билими, ой-жугуртуусу ошончолук терен болот. Баланын ойлоо жондомдуулугун остурбой туруп, аны сабакка кызыктыруу мумкун эмес. Баланын ойлоо жонмомдуулугун остуруу мектепке чейинки мезгилге таандык. Баланы мектепке окууга психологиялык жактан даярдоо канчалык эрте башталса, окууга болгон кызыгуу, ынтызарлануу ошончолук эрте калыптанат. Балада тандануу сезими пайда болот. «Тандануу сезими-билуунун, каалоонун кубаттуу булагы,»- деп белгиленген улуу педагог В.А. Сухомлинский. Бул сезим мектепке чейинки мезгилде ото кучтуу болот. Демек, биздин милдетибиз балдардын мумукунчулуугун онуктурууго жардам беруу болуп эсептелет. Баланы мектепке даярдоо зарылдыгын эске алуу менен тарбиялоону, уйротууну окуу башталаардан бир нече ай мурда баштоо керек. Мыны жогорудагы айтылган максат-милдеттерге ылайыкталып, «Шоола мектепке даярдоо студиясы ачылды.
«Шоола» кыргыз тилиндеги мектепке даярдоо студиясы балдарды окутуп, уйротуу менен бирге, мектеп жонундогу тушунукторун калыптандыруу учун уюштурулду. Балдарды мектепке даярдоо томондогу негизги максаттар каралат:
а) Окутуучулук- мектеп, гимназияларга тапшыруу учун базалыкбилим берип, тамгаларды таанып, муундарды кошуп окууга, тушунукторун айтып уйротуп, математикалык алгачкы билимдерин калыптандыруу. Суротту коргозмо куралдар, ар кандай кызыктуу методдор, материалдар аркылуу, балдардын окууга болгон кызыгууларын арттыруу.
б) Онуктуруучулук- балдардын ойлонуусун, акылын, ан- сезимин, суйлоо жогдомун остуруп, сабакты ийгиликтуу оздоштуруу учун; конул буруу, кабыл алуу эске тутуу, логикалык ой- жугуртуулорун калыптандыруу.
в) Тарбия беруучулук- балдарды билимге умтулууга, оздоруно ишенууго, бири-бирине жардамдашып, ынтымактуу болууга тарбиялоо.
Бул программа 5-6 жаштагы балдарды окутууга ылайыкталган. 5 жаштагы балдар студияда
2 жыл, 6 жаштагылар 1 жыл окушат. Окутуу жумасына 2 жолу 1,5 сааттан отулот жана кошумча комплектик сабактар сурот тартууну уйротуу, музыка жана ийлеп- чаптоо сабактары кирет Группа билим денгээлине, жаш курагына карата уюштурулат. Балдардын саны 8 ден баштап, 12 ге чейин болот.
Следите за нами в
Made on
Tilda