Положение конкурса о Вторых Всемирных играх кочевников

Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына арналган “Көчмөндөрдүн маданияты балдардын сүрөттөрүндө” аттуу балдардын республикалык
сүрөт сынагынын
ЖОБОСУ

1. Жалпы жобо
Сынак Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына арналган иш чаралардын алкагында Кыргызстандагы тарых жана маданият жылына арналып өткөрүлөт.
2. Сынактын уюштуруучулары
• Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын катчылыгы
• Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги
3. Аткаруучулар
• «Балажан» республикалык эстетикалык тарбия берүү окуу-усулдук борбору

4. Сынакты өткөрүүнүн максаты

• Көчмөн элдердин маданий мурастарын таанытуу;
• көптөгөн көчмөн элдердин салттык, улуттук оюндарын өнүктүрүү;
• өсүп келе жаткан муундарды патриоттуулукка жана жарандуулукка, чыдамкайлыкка, туулган жеринин тарыхына кызыгуусун тарбиялоо; Кыргызстандын балдарынын интеллектуалдык деңгээлин көтөрүү;
• көркөм сүрөт чыгармачылык жаатында таланттуу балдарды аныктоо жана кызыктыруу

5. Сынакка көрсөтүлгөн иштерге жалпы сунуштамалар
• Сүрөттөр ата-эненин жана мугалимдин жардамы жок аткарылууга тийиш жана берилген үлгүгө ылайык толтурулушу керек (1-тиркеме)
• Сынакка автордук иштер гана кабыл алынат (көчүрүлгөн иштер каралбайт)
• Сүрөттөр бардык материалдарга тартылса болот (ватман, картон, холст ж.б.) жана каалаган техникада тартылат (май боёк, акварель, тушь, түстүү карандаш, бор ж.б.).
• Сынакка көрсөтүлгөн иштер А3 (420х580) форматында , паспартусуз болушу керек.
• Сынактын ар бир катышуучусу 1 гана сүрөт жибере алат.
• Сынактын республикалык этабына катышкан сүрөттөрдун бардыгы уюштуруучулардын менчигине өтөт жана кайтарылып берилбейт.
• Көрсөтүлгөн иштер төмөнкү жаш курактык топтор боюнча каралат: 5-7, 8-12, 13-17 жаш.
6. Баалоонун ченөлчөмдөрү:
— сүрөттүн мазмундуулугу жана сынактын темасына шайкештиги;
— идеянын оригиналдуулугу;
— чыгармачыл көздөм;
— иштин көркөм деңгээли.
7. Сынактын өткөрүү мөөнөтү
Сынак 3 этапта өтөт:
• 1-этап район, шаарлардын денгээлинде: 1-март – 20- марта 2016-ж.
• 2- этап облустук денгээлде: 20 марта по 20 апрель 2016-ж.
• 3-этап республикалык денгээлде 20-апрель-10-май 2016-ж. «Балажан» республикалык эстетикалык тарбия берүү окуу-усулдук борборунда өтүлөт. Дареги: Бишкек ш, Москва көч. 53, 2-кирүү, 14-бөлмө, тел: 38-32-60, 48-64-75, факс: 48-63-19, e mail: balajan@mail.ru, www.balajan.kg. .
• Сынактын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктар, белектер, Ардак грамоталары жана дипломдор жергиликтүү мекемелерде салтанаттуу түрдө тапшырылат (макулдашуу менен).
8. Сынактын жыйынтыгын чыгаруу жана көргөзмөнү уюштуруу.
Көргөзмөнүн убагы жана орду: Сентябрь 2016-ж., Чолпон-Ата шаары, Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары
1-тиркеме
— Катышуучунун фамилиясы, аты (толугу менен)____________________________________
— жашы_____________________________________________________________
— Сүрөттүн аталышы____________________________________________________
— Так дареги (почта индекси, облусу, району, шаары, көчөсү, үйү, батири,
үй телефону, уюлдук)___________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

— Бала окуган мектептин же билим берүү мекемесинин дарегин көрсөтүңүздөр,
жетекчисинин же ата-энесинин уюлдук телефону; _____________________________
_____________________________________________________________________
— Мугалимдин фамилиясы, аты, атасынын аты (толугу менен)______________
_____________________________________________________________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе детского рисунка
«Культура кочевников в рисунках детей»
1. Общее положение
Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных Вторым Всемирным играм кочевников, а также Году истории и культуры Кыргызстана.
2. Организаторы конкурса
• Секретариат Всемирных игр кочевников
• Министерство образования и науки Кыргызской Республики
3. Исполнители конкурса
• Республиканский учебно-методический центр эстетического воспитания “Балажан”

4. Цели проведения конкурса.

  • популяризация культурного наследия кочевых народов;
  • развитие традиционных, национальных игр многих народов кочевников;
  • воспитание в подрастающем поколении патриотизма и гражданственности, толерантности, интереса к истории родной земли;
  • поднятие интеллектуального уровня детей Кыргызстана;
  • выявление и поощрение талантливых детей в области художественного творчества

5. Общие рекомендации к работам, представленным на конкурсе
• Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей, педагогов и подписаны согласно образца (приложение 1):
• Принимаются на конкурс только авторские работы (учебные работы и срисованные не рассматриваются)
• Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т. д.) и исполнены в любой технике (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т. д.).
• Представленные на конкурс работы должны быть формата А3 (420х580), без паспарту.
• Каждый участник конкурса может предоставить не более 1 работы.
• Все рисунки, участвующие в республиканском этапе конкурса становятся собственностью организаторов и возврату не подлежат.
• Представленные работы рассматриваются в следующих возрастных группах: 5-7, 8-12, 13-17 лет.
6. Критерии оценки:
— содержательность и соответствие рисунка теме конкурса;
— оригинальность идеи;
— творческий замысел;
— художественный уровень работ.
7. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в 3 этапа:
• 1-й этап на уровне города и района: с 1 марта — 20 марта 2016 г.
• 2-й этап на уровне области с 20 марта по 20 апреля.
• 3-й этап на уровне республики с 20 апреля по 10 мая 2016 г. в Республиканском учебно–методическом центре эстетического воспитания «Балажан». Адрес г. Бишкек, ул. Московская 53, 2 п-д, 14 каб. тел: 38-32-60, 48-64-75, факс: 48-63-19, e mail: balajan@mail.ru, www.balajan.kg. .
• Торжественное награждение, вручение призов, Почетных грамот и дипломов победителям конкурса будет проводиться на местах (по согласованию).
8. Подведение итогов конкурса и открытие выставки.
Дата и место экспозиции: сентябрь 2016 года, город Чолпон-Ата, Всемирные игры кочевников
Приложение 1
— Фамилия, имя участника (полностью)____________________________________
— Возраст_____________________________________________________________
— Название рисунка____________________________________________________
— Подробный адрес (почтовый индекс, область, район, город, улица, дом,
квартира, телефоны, домашний, сотовый)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

— Указать адрес школы или учебного заведения, в котором занимается ребенок,
сотовый телефон руководителя или родителя; _____________________________
_____________________________________________________________________
— Указать Фамилию, Имя, Отчество педагога (полностью).____________________
_____________________________________________________________________

Творческий ребенок — будущее Кыргызстана!

Иссык-Куль собирает друзей

Гордость «Балажан»

Золотой фонд

«Родина в сердце моём»-праздничный концерт

Реклама