Пусть не померкнет никогда веков связующая нить

№1-тиркеме

Кыргызстандагы ЮНЕСКОнун материалдык жана материалдык эмес мурастардын эстеликтери боюнча “Кылымдардын байланышы үзүлбөсүн” аттуу республикалык балдардын сүрөт сынагынын

ЖОБОСУ

Сынактын уюштуруучулары

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги жана «Балажан» Республикалык эстетикалык табия берүү окуу-усулдук борбору

Сынактын максаты жана милдеттери

Балдарды жана өспүрүмдөрдү мекенин сүйүүгө тарбиялоо жана аны бекемдөө, туулганжердин тарыхы менен сыймыктанууга, өлкөбүздүн маданиятын жана салттарын өздөштурүүгө, Кыргызстандын жаратылышын сүйүүгө тарбиялоо, балдарда патриоттук жана улуттук аң сезимди калыптандыруу, жарандуулукка жана чыдамкайлыкка тарбиялоо.

Сынактын катышуучулары

Сынакка катышууга Кыргызстанда жашаган 5 жаштан 17 жашка чейинки балдар жана өспүрүмдөр чакырылат.

Сынактык иштер

— Сынакка автордук иштер гана кабыл алынат (көчүрүлгөн иштер каралбайт)

— Сүрөттөрдүн форматы А-3, аткаруу техникасы чектелбейт (катышуучулар акварель, гуашь, май боёкторун, түстүү карандаштар, пастель, гравюра, аралаш техника ж.б. колдоно алышат).

— Ар бир катышуучудан бир гана сүрөт иши кабыл алынат. Сынактык иштерди балдар өз алдынча аткаруулары талап кылынат.

— Иштер тариздөөсүз, паспортусуз жиберилиши керек.

Өтүнмөнү жиберүү тартиби

— Ар бир сүрөт ишинин арткы бетине басма тамга менен орус же кыргыз тилинде төмөнкүлөрдү көрсөтүү талап кылынат;

— Катышуучунун фамилиясы, аты (толугу менен);

— Жашы;

— Сүрөттүн аталышы;

— Толук дареги (почтанын индекси, областы, району, шаары, көчөсү, үйү, батири, үй телефондору, уюлдук);

— Бала окуган мектептин же билим берүү мекемесинин дареги, жетекчисинин же ата-энесинин уюлдук телефону;

— Мугалимдин фамилиясын, атын, атасынын атын толук көрсөтүү зарыл.

Сынактын мөөнөтү: 2016-жылдын 15 январынын 14- апрелине чейин. Сүрөттөр 2016-жылдын 1-апрелине чейин «Балажан» Республикалык эстетикалык табия берүү окуу-усулдук борборунда кабыл алынат.

Дареги: Бишкек ш, Москва көч. 53, 2-кирүү, 14 бөлмө. тел: 38-32-60, 48-64-75, 88 12 11 факс: 48-63-19, e mail: balajan@mail.ru, www.balajan.kg.

Сүрөттөрдүн критерийлери жана баалоо

Сүрөттөрдү аткаруунун оригиналдуулугу, образдуулугу жана көркөм берилиши, идеялуулугу, темага жооп бериши.

Калыстар тобунун курамы:

Калыстар тобунун курамына маданияттын, өнөрдүн жана билим берүүнүн өкүлдөрү, КРнын кесипкөй сүрөтчүлөрү, коомдук уюмдардын өкүлдөрү киришет.

Сынактын жыйынтыгын чыгаруу

Жыйынтык чыгаруу төмөнкү жаш курактык даражалар боюнча ишке ашырылат: 5 – 7 жаш, 8 -11 жаш, 12-17 жаш.

Калыстар тобунун иши 2016-жылдын 4- апрелинде жүргүзүлөт.

Жеңүүчүлөрдү сыйлоо:

Ар бир жаш курактык баскычка 1, 2, 3 – орун жана 3 кызыктыруучу сыйлык каралган. Жеңүүчүлөр дипломдор, мактоо баракчалары, эстелик сыйлыктар менен сыйланышат. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо 2016-жылдын 14-апрелинде Г. Айтиев атындагы Кыргыз Улуттук көркөм сүрөт музейинде болот.

Эскертүү:

Сынакка катышкан балдардын сүрөттөрү кайтарылып берилбейт.

Тапшырылган иштер өз ара түшүнүү жана эларалык байланышты кеңейтүү, балдардын чыгармачылыгын таанытуу максатында өлкөбүздө жана ошондой эле чет өлкөдө өткөрүлүүчү көргөзмөлөргө коюуга пайдаланылат. Арткы бетине толук маалымат көрсөтүлбөгөн сүрөттөр каралбайт.

Кошумча маалымат үчүн 0(312) 38 32 60, 0(312) 881211 телефонуна Джекшенова Гульнара Октябьревнага кайрылыңыздар.


 

Приложение №1

Положение

Республиканского конкурса детского рисунка «Пусть не померкнет никогда веков связующая нить» (по памятникам нематериального и материального наследия ЮНЕСКО в Кыргызстане).

Организаторы конкурса

Министерство образования и науки Кыргызской Республики и Республиканский учебно-методический центр эстетического воспитания «Балажан».

Цели и задачи конкурса

Развитие творческих способностей, привитие любви к Родине, семье, окружающей среде. Воспитание в подрастающем поколении патриотизма и гражданственности, толерантности, интереса к истории родной земли, поднятие интеллектуального уровня детей Кыргызстана через искусство, привлечение гражданского сообщества к укреплению и развитию детского изобразительного рисунка. Выявление и поддержка юных талантов и одаренных детей Кыргызстана.

Конкурсанты

К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки от 5 до 17 лет включительно, проживающие в Кыргызстане.

Конкурсные работы

— Принимаются на конкурс только авторские работы (учебные работы и срисованные не рассматриваются)

— Формат рисунков А-3, техника исполнения рисунков не ограничивается, (участники могут использовать акварель, гуашь, масляные краски, цветные карандаши, пастель, гравюру, смешанные техники и т.д.).

— Каждый участник может представить не более одной работы. Конкурсные работы должны быть выполнены самостоятельно.

— Работы должны быть представлены без оформления и паспарту.

Порядок подачи заявок

— Каждая работа должна быть подписана с обратной стороны печатными буквами на кыргызском или русском языках;

— Фамилия, имя участника (полностью);

— Возраст;

— Название рисунка;

— Подробный адрес (почтовый индекс, область, район, город, улица, дом, квартира, телефоны, домашний, сотовый);

— Указать адрес школы или учебного заведения, в котором занимается ребенок, сотовый телефон руководителя или родителя;

— Указать Фамилию, Имя, Отчество педагога (полностью).

Сроки конкурса: 15 января по 14 апреля 2016 года . Рисунки принимаются до 1 апреля 2016 года, в Республиканском учебно–методическом центре эстетического воспитания «Балажан».

Адрес г. Бишкек, ул. Московская 53, 2 п-д, 14 каб. тел: 38-32-60, 48-64-75, факс: 48-63-19, e mail: balajan@mail.ru, www.balajan.kg.

Критерии оценки рисунка

Оригинальность исполнения рисунков, образность и художественная выразительность, идейность, соответствие теме.

Состав жюри:

Рисунки будет рассматривать компетентное жюри, состоящее из деятелей культуры и профессиональных художников, представителей общественных организаций.

Подведение итогов конкурса

Подведение итогов осуществляется по следующим возрастным категориям: 5 – 7 лет,

8 -11 лет, 12-17 лет.

Жюри состоится 4 апреля 2016 г.

Награждение победителей:

В каждой возрастной категории учреждены 1, 2, 3 места и 3 поощрительные премии. Победители получат дипломы и грамоты, памятные подарки. Награждение победителей состоится 14 апреля 2016 года, в Кыргызском Национальном музее изобразительных искусств им. Г. Айтиева.

Примечания:

Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. Они могут быть использованы в различных экспозициях, как в нашей стране, так и за рубежом, проводящихся в целях расширения взаимопонимания и международных связей. Рисунки с неполной информацией с обратной стороны, рассматриваться не будут.

За дополнительной информацией обращаться Джекшеновой Гульнаре Октябьревне по тел.: 0(312) 38 32 60, 0(312) 881211

Творческий ребенок — будущее Кыргызстана!

Иссык-Куль собирает друзей

«Родина в сердце моём»-праздничный концерт

Гордость «Балажан»

Золотой фонд

Реклама